Skip to main content

Full text of "Mukanda Wa Njenesi"

See other formats


MUKANDA WA 

NJENESI 1HATACHI Nzambi wa leneli ni 
mawulu ni maseki. 2 Maseki 
a difii akadi ni mu yayawu, a dini 
amukunkulu ; hewulu denyini ha di- 
ni mwidima. Spiritu wa Nzambi wa 
diiii na ku *hitahita hewulu da meji. 
3 Nzambi wa hosheli nindi, Mu chi. 
Mu cha nu ku cha to-o. 4 Nzambi 
wa mweni kucha nindi ku na wahi; 
Nzambi wambwili kucha na mwidima. 
5 Nzambi wa tumbili kucha nindi, 
Ifuku, ni mwidima wa wu tumbi- 
li nindi, Wufuku. Kwila ni melela, 
kwila ni ntetemena, ifuku dimu. 

6 Nzambi wa hosheli nindi, Mukachi 
ka meji mwili luzwizu, Iwambuli meji 
na meji. 7 Nzambi welili luzwizu, 
wambwili meji, awa kwishina da lu- 
zwizu, awa kwiwulu da luzwizu ; chila 
nu kwila. 8 Nzambi wa tumbili lu- 
zwizu ijina, nindi, Iwulu. Kwila ni 
melela, kwila ni ntetemena, ifuku da 
muchiyedi. 

9 Nzambi wa hosheli nindi, Meji a 
di mwishina dewulu a pompi kwawu 
kumu, hawuma ha mwekani. Chila 
nu kwila. 10 Hana hawuma Nzambi 
wa tumbiluhu ijina, nindi, MasBki; 
kwa pompeleli meji wa tumbiluku 
ijina, nindi, Majiya : Nzambi wa mweni 
nindi chi na wahi. 11 Nzambi wa 
hosheli nindi. Ha maseki ha meni ni 
matahu a munyenvu, ni nsachi ja 
sonaiia mbutu, ni nyitondu ya soiiana 
nyikabu yikweti nyisoka yayu, iwu 
na mwawu, iwu na mwawu, ha ma- 
seki : chila nu kwila. 12 Ha maseki 
ha meneni ni matahu a munyenvu, ni 
nsachi ja soiiaiia mbutu, iyi na mwa- 
yu, iyi na mwayu, ni nyitondu ya 
sofiana nyikabu yikweti nyisoka ya- 
yu, iwu na mwawu, iwu na mwawu ; 
Nzambi wa yi mweni nindi yayiwahi. 
13 Kwila ni melela, kwila ni ntete- 
mena, ifuku da muchisatu. 
* hela, butamena. 14 Nzambi wa hosheli nindi, Ha 
luzwizu Iwa hewulu hekali yuma ya 
ku toneka kulonda kwambula ni 
mwaana ni wufuku ; ya kekali ni ya 
yinjikijilu, ni ya yilaaka, ni ya ma- 
fuku, ni ya nyaka: 15 ya kekali ya 
ku toneka ha luzwizu Iwa hewulu, ya 
ka toiieki hanu ha maseki to-o : chila 
nu kwila. 16 Nzambi welili yuma 
yamaneni yiyedi ya ku toiieka; cha 
sweja ku toha cha kekali mwanta wa 
ha mwaana, cha kehaku cha kekali 
mwanta wa ha wufuku ; welili ni 
tutumbwa nawa. 17 Nzambi wa shili 
yumiyi ha luzwizu Iwa hewulu ku- 
londa ya ka toneki chejeji ha maseki 
to-o, 18 ya kekali na wanta ni wa 
mwaana ni wa wufuku, na kwambula 
ni kucha ni mwidima : Nzambi wa chi 
mweni nindi chi na wahi. 19 Kwila 
ni melela, kwila ni ntetemena ifuku da 
muchiwana. 

20 Nzambi wa hosheli nindi, Mu 
meji mu kumini da ku lumbama yendu 
ya yuma yendaiia yikweti wumi, ni 
atujila a tuuki hewulu da maseki 
hejima ha h'ita luzwizu Iwa hewulu. 
21 Nzambi wa leneli anyama amaneni 
a mu meji, ni yuma yejima yendaiia 
yikweti wumi, ya lumbamini mu meji, 
ha nyichidi, ha nyichidi, ni atujila 
akweti mpula, ha muchidi, ha mu- 
chidi : Nzambi wa chi mweni nindi 
chi na wahi. 22 Nzambi wa yi ki- 
swilili nkisu, nindi, Semununenu mu 
vulena, inzeshenu mu meji a mu 
majiya ni atujila a vulena ha maseki. 
23 Kwila ni melela, kwila ni ntete- 
mfena, ifuku da muchitanu. 

24 Nzambi wa hosheli nindi. Ha 
maseki hediki yuma yikweti wumi, 
ha muchidi, ha muchidi, ni ayimuna, 
ni yuma ya zalalaina, ni anyama a mu 
mpata, ha muchidi, ha muchidi : chila 
nu kwila. 25 Nzambi welili ni anya- 
ma a mu mpata ha muchidi, ha mu- 3 1- 26—2, 21 NJENESI chidi, ni ayimuna ha muchidi ha 
muchidi, ni yuma yejima ya zalalana 
ha maseki ha muchidi, ha muchidi : 
Nzambi wa chi mweni nindi chi na 
wahi. 26 Nzambi wa hosheli nindi) 
Tu mwilenu muntu neyi chi twekala 
etu, a difwani nanetu ; a kekali mwa- 
nta ni wa wanshi a mu kaluiialwiji, 
ni wa watujila a ha luzwlzu, ni wa 
wanyama, ni weseki dejima, ni wa 
yuma yejima ya zalalana, yina yi ku 
zalaJa ha maseki. 27 Nzambi yo 
Jeiia nu ku leiia muntu neyi cheka- 
iayi yomweni, chochekalayi Nzambi 
dichi cha mu leneliyi ; wa yi leiieli 
n'iyala ni mumbanda. 28 Nzambi 
wa yi kiswilili nkisu, Nzambi ha ku 
yila nindi, Semununenu, mu vulena, mu 
wanini heseki, mu dovwahishi : ikalenu 
anyanta ni a wanshi a mwijiya, ni a wa- 
tujila a ha luzwizu, ni a yuma yejima 
yayumi yendaiia ha maseki. 29 Nza- 
mbi wa hosheli nindi, Talenu, na 
yinki nsachi jejima ja sonaiia mbu- 
tu jekala hejima ha hita maseki, ni 
nyitondu yejima yikweti nyikabu ya 
mutondu wukweti nyisoka ya kela ya 
kudya yenu. 30 Ni anyama ejima 
a mu mpata, ni atujila a ha luzwizu 
ejima, ni yuma ya zalalana ha maseki 
yejima yikweti wumi, na yinki nyito- 
ndu yituta yejima ya kudya yawu : 
chila nu kwila. 31 Nzambi wa mwe- 
ni yuma yejima yeliliyi nindi yi na 
wahi nankashi. Kwila ni melela, 
kwila ni ntetemena, ifuku da muchi- 
tanu na dimu. 

2NI mawulu ni maseki a yi hwi- 
shili lukombu ejima, mu yi kuma. 
2 Hefuku da muchitanu na chi- 
yedi Nzambi wa kumishili mudimu 
windi welilanayi ; hefuku da muchita- 
nu na chiyedi wa lekeli mudimu wi- 
ndi wejima welilanayi. 3 Nzambi wa 
kiswilili nkisu ifuku da muchitanu na 
chiyedi, yo di jilika nu ku di jilika : 
muloria hefuku odu hoha lekeliyi 
mudimu windi wejima wa ku leiia, 
weliliyi. 

4 Jeniji dijinsanu ja ku lena ni 
mawulu ni maseki ha yi leiieluwu, 
mwifuku deliliyi Yehova Nzambi ni 
maseki ni mawulu. 5 Henohu ha 
maseki kanda dehi hekali nyitondu 
ya mu mahaku, ni nsachi ja mu maha 
kanda ji balukuku : muloiia Yehova 
Nzambi henohu kanda dehi a no- 
keshi nvula ha masekuku, hi kwa diiii 
ni muntu wa ku dima hesekuku ; 6 ilaiia mbundu ya diiii na ku kaku- 
muka ha maseki, na ku zowesha heji- 
ma ha hita iseki. 7 Yehova Nzambi 
wa wumbili muntu na lunkuiiu Iwa 
maseki, wonenumu mu mazulu indi 
muya wa wumi, muntu ha kwikala 
mwevulu wa ku handa. 8 Yehova 
Nzambi wa tumbili iha ku Musela, 
mu Edeni; mwomwa shiliyi muntu 
wa wumbiliyi. 9 Yehova Nzambi 
wa balwishili ha maseki nyitondu yer 
yima yikweti lubanji ku yi tala, yayi- 
wahi ni ku yi dya; ni mutondu wa 
wumi mukachi keha, ni mutondu 
wa mana amawahi na mana atama. 
10 Mu Edeni mwa fumini kaloiia ka 
ku twala meji mwiha; kwokwenoku, 
hi ka kwamboka nu kwamboka hi 
ka kwila tuloiia tuwana. 11 Ka ku 
sambila ijina dindi Pishoni, yo wa 
hita na ku nyeiiumuka mpata yeji- 
ma ya Havila, diku kwekala wuru ; 

12 wuru ya mpata yina yayiwahi ; 
kwekala ni *bedolachi ni fshohama. 

13 Kaloiia ka muchiyedi ijina dindi 
Gihoni, yo wa hita na ku nyeiiumu- 
ka mpata yejima ya Kushi. 14 Kalo- 
iia ka muchisatu ijina dindi Hide- 
keli, yo wa hita kwakwihi na Asiriya. 
Kalona ka muchiwana diyi Yufurati. 

15 Yehova Nzambi wa tweli muntu, yo 
mu sha ni mwiha da Edeni nindi ka 
di dimi, ka di hembi chachiwahi. 

16 Yehova Nzambi wa mu lejeli muntu 
nindi, Nyitondu yejima ya mwiha wu 
ku dya tuhu ; 17 ilaiia mutondu wa 
mana amawahi na mana atama eyi 
bayi wa ka wi dyaku : muloiia ifuku 
di wa ka dya chalala wa ka fwa. 

18 Yehova Nzambi welili nindi. Hi 
chi na wahi iyala ku shakama kanka 
winduku ; nu ku mwilila nkwashi wa 
difwanayi nindi, 19 Yehova Nzambi 
wa wumbili na maseki ni anyama 
ejima a mu iiawu, ni atujila ejima 
a ha luzwizu, wa yi tweli ni kudi 
muntu a tali mwa ku yi tumbayi ma- 
jina: yuma yejima yikweti wumi 
majina ejima a yi tumbiliyi muntu wo 
majin'awu. 20 Muntu yo yi tumba 
nu ku yi tumba majina ni ayimuna 
ejima ni atujila a ha luzwizu ni anya- 
ma ejima a mu mpata ; ilaiia hi kwa 
mwekeni nkwashi ya muntu wa di- 
fwanayi ninduku. 21 Yehova Nza- 
mbi wa mu kamikili muntu tulu twa- 

* kwiji hi wupombu indi kwiji hi mperola 
yitooka. 

t hi ilola dadiwahi. NJENESI 2. 22—8. 23 tweni swa-taka, wa kamini tulu; ha 
ku mu nona lubavu Iwindi lumu, yo 
ayakeshamu cheiii ni musunyi mu Iwa 
difii, la-a ; 22 lubavu olu Iwa fumi- 
shiliyi Yehova Nzambi mudi muntu 
wa tuiiili nachu mumbanda, ha ku 
mu twala ni kudi muntu. 23 Ku- 
chinka muntu, nindi, Iwu neli dehi 
ifwaha dami, neli dehi musunyi wami : 
a ka mu tena nawu *Mumbanda, na- 
nochu cha mu fumishiluwu mudi 
*Iyala. 24 Ndichi cha ku shiyilayi 
iyala ni tata yindi ni mama yindi na 
ku mu kakela inodindi ; ni wena a kela 
musunyi wumu. 25 Mwayedi wawu 
a difii nzekesi, ni muntu ni inodindi, 
hi ya tiyili nsonyuku. 

3 HA di anyama ejima a mu mpata 
eliliyi Yehova wa difii wa sweja 
ku babala yowu kapela. Yena 
ha ku mwila mumbanda, nindi, Chala- 
la, Nzambi na hoshi nindi, Nyitondu 
yejima ya mwiha bayi mwa ka yi 
dyaku, tahindi ? 2 Kuchinka mu- 
mbanda ha ku mwila kapela, nindi, 
Nyikabu ya nyitondu ya mwiha tu ku 
twesa ku dya tuhu, 3 hakwinza dinu 
nyikabu ya mutondu wekala mukachi 
keha, Nzambi na hoshi nindi, Bayi 
mwa ka yi dyaku, hela ku kwataku 
nehi, mwa kenda ka fwa. 4 Kutiya 
kapela ha ku mwila mumbanda, nindi, 
Chalala, hi mwa ka fwaku ; 5 mulofia 
Nzambi neluki nindi ifuku di mu ku 
dya, mesu enu a ka tona mwa ke- 
kala neyi cha diyi Nzambi, mwa ke- 
luka ni kuwaha ni kutama. 6 Mu- 
mbanda cha mweniyi mutondu wu na 
wahi ku wi dya, ku wu tala wa ku 
tiyisha kuwaha, mutondu owu wu na 
wahi dehi wa ku heta nachu mana, ha 
ku kumunaku ni nyikabu, ha kudya 
nu ku dya, yo mwinkaku ni nfumwi- 
ndi a diiiiyi nindi, ni yena ha ku dya. 
7 Mesu awu mwayedi wawu a tona 
nu ku tona, eluka nu kwiluka nawu 
tu di nzekesi ; hi ya ku chima mafu 
a chikuyu, a tufii nyikonzu ya ku 
vwala. 8 Chi da wundili itaiiwa a 
tiyili izu da Yehova Nzambi owu wu 
kwenda mwiha owu, ni iyala ni mu- 
mbanda hi ya ku mu batama nu ku 
mu batama Yehova Nzambi ku mesu 
indi mukachi ka nyitondu ya mwiha. 

9 Yehova Nzambi ha ku mu tambi- 
ka iyala, nindi, Eyi wu di kudihi ? 

10 Kutiya yena nindi, Na tiyi izu 
deyi mwiha, na tiyi woma, mulofia ni 

* Isha. Mwidimi da Heberu. di nzekesi, ni batama nu ku batama. 
11 Nzambi nindi, Indi wa ku lejeli 
hinyi nindi wu di nzekesi ? Wa dya 
dehi mutondu wu na ku lekesheli nami 
bayi wa ka dyaku, tahindi ? 12 Ku- 
chinka iyala, nindi, Mumbanda wa 
nyinkeli ku shakama nindi diyi wa 
nyinkahu wena mutondu owu, hi 
nu ku dya nu ku dya. 13 Yehova 
Nzambi ha ku mwila mumbanda, ni- 
ndi, Ichi chuma chu wu neli hi chu- 
m'anyi ? Kuchinka mumbanda, ni- 
ndi, Kapela diyi wa ndimba ndichi 
na dya. 14 Yehova Nzambi ha ku 
mwila kapela, nindi, Chi wu neli 
chumichi, mukachi ka wayimuna eji- 
ma, ni mukachi ka wanyama ejima 
a mu mpata, eyi wa badika ku shi- 
fiewamu ; wa kendela mwivumu deyi, 
wa ka dyafia lunkufiu mafuku ejima 
wu chi di mumi. 15 Mukachi keyeyi 
na mumbanda nu ku sha nkunyi, ni 
mukachi ka wanyaneyi nawanyanindi ; 
a ka ku chika mutu weyi, ni neyi wa 
ka mu chika katutu kindi. 16 Ha 
ku mwila mumbanda, nindi, Na ka ku 
vulishila nankashi yihufiu yi wa ka 
mona ni kubaba ku wa ka baba mavu- 
mu eyi ; wa ka vwala anyana na ku 
kabakana hohu ; wa ka ta muchima 
hadi nfumweyi, diyi wa kela mwanta 
weyi. 17 Ha ku mwila Adama, ni- 
ndi, Chi wu na tiyi mwizu da fiodeyi 
na ku dya mutondu wu na ku lekesheli 
nami bayi wu wi dyaku, iseki a na di 
shifiili dehi ha mujimba weyeyi ; ma- 
fuku ejima wu chidi wamimii wa ka 
dyaku cha ku mona yihufiu hohu; 
18 da ka ku sofiela ni nyifia ni nyi- 
sonsonyi; wa ka dya nyitondu ya 
mwiha; 19 kudyahu nshima chifia 
wa ka sulwila ku mesu eyi, ni chi wa- 
mba ka funta chefii mu maseki ; mu- 
lofia dihu ha ku fumishiluwu : mulofia 
eyi wu lunkufiu, nochu wa ka funta 
chefii mwomu lunkufiu. 20 Iyala 
wa mu tumbili ifiodindi ijina dindi, 
nindi, Evu, mulofia diyi mama ya 
wakwa kuhanda ejima. 21 Yehova 
Nzambi wa yi tufiilili ni Adama ni 
ifiodindi yikobelu ya chitembi, wa yi 
vwikili. 
22 Yehova Nzambi welili nindi, 
Iyala neli neyi chi twekal'etu, weluka 
dehi ni kuwaha ni kutama ; wa kenza 
kolola chikasa chindi, a tambuli mu- 
tondu wa wumi, a dyi, a handi haya- 
nyaka. 23 Yehova Nzambi wa mwi- 
lili nindi, Fumaku mwiha da Edeni LONDON 
BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY 

1936